Obsah

Obecní knihovna

Obecní knihovna byla znovuotevřena v sobotu 5. února 2000 v budově rekonstruované stodoly náležející dříve k čp. 22, kde vznikly dvě místnosti: pro Obecní úřad a pro Obecní knihovnu. Knihovnicí byla jmenována paní Martina Štěpánková. K dispozici je mimo možnosti výpůjčky knih a časopisů rovněž bezplatný přístup na internet.

V současné době je knihovna otevřena každou neděli od 17.00 do 18.00 hodin a její otevření je signalizováno "znělkou" v obecním rozhlase.

knihovna

Knihovna - historie

Neví se, kdy vznikly knihovny v obci, dle kronik začátkem 20. století. V Pamětích hasičů stojí 22.7.1902, že „Zároveň přijat návrh, by zakoupena byla dosud vyšlá čísla „Hasičské knihovny.“ 2.3.1913: „Konána výborová schůze, při níž schváleno zakoupení 40. románů pro hasičskou knihovnu objednaných př. p. učitelem Ant. Hejnicem. Dále usneseno při schůzi této, by tyto romány daly se vázati. To se též skutkem stalo a knihař Voj. Zíb v Rožmitále z románů těch svázal 24 knih, které znamenány jsou v knihovně číslem 41 až 64. J. J. kníže B. Schwarznberk a okr. výb. přispěly po 10 K. Též usneseno odebírati ,Světem práce a vynálezů´.“ Následují poznámky o hasičské knihovně, z nichž za zmínku stojí: „Fr. Bambasová ze Vševil věnovala do hasičské knihovny 1 knihu pod názvem: „Jan Herodes“. Děvčata Vševilská věnovala ze zástěrkového plesu, který pořádali dne 11. ledna t. r. u p. Fr. Daniela 10 K na rozmnožení hasičské knihovny. Srdečné díky!!“

29.7.1923 se spojila hasičská knihovna s obecní (neví se, kdy vznikla) a knihovníkem byl zvolen Jan Štěpán, čp.10. V knihovně působili knihovníci: František Chrastil (od 10.12.1927), Stanislav Nádherný (6.5.1929) brzy odstoupil, Josef Vondrášek (7.9.1929) a Rudolf Bambas (19.12.1936).

Během války a léta po ní nebyla k dispozici kronika. Byla dopsána zpětně a stroze. Známe jen členy knihovní rady: Václav Smrčka (1945) a Rudolf Bambas s Františkem Tuháčkem (1948).

V červnu 1963 nastává změna v informacích: „Místní lidová knihovna svěřena Vajneru Františkovi, dosavadní knihovnice se provdala a nemůže tuto práci z důvodů rodinných konati.“ Následují záznamy z 1963 a 1964 o počtu čtenářů a výpůjčkách. „Místní lidová knihovna se rozjela naplno. V tomto měsíci činily výpůjčky 140 knih … Knihovnu v téže době navštívilo 94 osoby. Počet čtenářů stoupl na 61 osob. K 31. prosinci 1963 bylo v knihovně 630 kusů knih.“ Počet čtenářů v 1964: „1. pololetí 117 čtenářů, 26 mládež do 15 let.“ K tomu je třeba dodat, že v 1964 měly Vševily a Lesní Chalupy 199 obyvatel, z toho 143 byli čtenáři knihovny (72 %).

Zbývá informace o umístění knihoven. V kronikách se nepíše nic. (Hasičská mohla být přímo ve zbrojnici.) Pamětníci tvrdí, že obecní se nacházela u Dejdarů (čp.33), kde byl rovněž krám. Poté se přestěhovala k Vajnerům (čp.19).

Po spojení obcí Vševily a Bezděkov p. Tř. v 1964 byla knihovna přesunuta do Bezděkova. V únoru 2000 (tedy po dlouhých 36 letech) se vrátila zpět do obce po rekonstrukci bývalých stodol v čp. 22. Vzorně ji vede Mgr. Martina Štěpánková.

Knihovna v roce 2011

Obecní knihovna ve Vševilech byla po dlouhé době znovu otevřena v roce 2000. Tehdy měla naše knihovna celkem 27 čtenářů, z toho 8 čtenářů ve věku do 15 let. Nejvíce čtenářů jsme měli v roce 2007, kdy jich bylo registrováno 32 a z toho 14 dětí. V roce 2011 bylo stejně jako v roce minulém registrováno 31 čtenářů, z toho 9 dětí. Z výše uvedeného vyplývá, že v současné době je v naší obci 27 % čtenářů. Role knihy v životě dospělého člověka je podstatnou součástí kulturního kapitálu jedince a zraje dlouhodobě od dětství. Z tohoto důvodu mě velmi těší, že čtenářů do 15 let je v naší obci 64 %. Tak vysoké procento mladých čtenářů není vůbec obvyklé, neboť dnešní doba přeje spíše moderním vymoženostem a kniha se tak ocitá v konkurenčním prostředí. Z tohoto důvodu kladu důraz na individuální práci s mladými čtenáři a snažím se je motivovat k četbě a využívání služeb knihovny.

Celkový počet výpůjček byl v roce 2011 téměř stejný jako v roce minulém, avšak od roku 2000 znatelně klesl. Vzhledem k tomu, že obecní knihovna nevybírá poplatky, nemůže to být způsobeno finančními problémy, ale spíše nedostatkem času. V roce 2011 bylo naučné literatury vypůjčeno 74, beletrie 327, naučné literatury pro mládež 21, beletrie pro děti 133 a periodik 68. Celkový počet výpůjček je tedy 623.

Velké oblibě se těší i počítač s připojeným internetem, který naše knihovna získala v roce 2006 a za jehož používání čtenáři nic neplatí. Nezbývá než doplnit, že knihovna je otevřena každou neděli od 17.00 do 18.00 hodin a všichni jsou srdečně vítáni.

Mgr. Martina Štěpánková, knihovnice

Oslavy 10. výročí znovuotevření Obecní knihovny v roce 2000

V neděli 14. března 2010 se konaly Oslavy výše jmenované akce, na které vystupovali i členové Mladých hasičů ze Vševil. Akce byla rozdělena na dvě části. První část byla věnována dětem a jejich rodičům, kde společně soutěžili v různých kvízech od 15,30 hodin v Obecní knihovně. Tento program připravila knihovnice Martina Štěpánková. Druhá část pak náležela oficiálním projevům a zprávám o historii a současnosti Obecní knihovny. Mezi jednotlivými výstupy bylo recitování a hraní na příčné flétny. Jitka Hůrková recitovala Shakespearův Sonet č. 91 a Kateřina Danielová s Janou Štěpánkovou hrály tři skladby na příčné flétny. Moderování se zhostila od 16,30 hodin Adéla Dřevová. Starosta obce Karel Daniel poděkoval knihovnici Martině Štěpánkové za dobrou práci a za činnost spojenou s kulturou.

Vrcholem celých Oslav pak byla slavnostní vernisáž nově otevřené GALERIE 10. První výstavou zde vystavenou byly fotografie z minulosti obce, které mapovaly podobu návsi v různých dobách a n apozadí rozličných společenských dění. Výstava se jmenuje "Vzpomínáš?". Úvodní slovo měl Josef Pekárek, když přečetl přítomným asi 35 návštěvníkům vernisáže svou úvahu nad společenskou, urbanistickou a krajinou proměnou návsi směřující ke smrti.

Brožura o historii knihovnictví ve Vševilech

historie

logo