Navigace

Obsah

11/ Kostel sv. Barbory

U příležitosti 80. výročí dokončení oprav kostelíka v Pročevilech vám chci nabídnout podrobnější náhled na rozsah oprav i na bohatost a cennost tehdejší výzdoby, která bohužel byla v nedávné minulosti značně okleštěna, jelikož byl kostelík několikrát vykraden. (Články jsou převzaty z Věstníku Městské spořitelny v Březnici.) V letošním roce se opět začíná s opravami vnějšího pláště kostelíka. Opravy se mají zaměřovat na opravu krovu, šindelové krytiny, fasády a částečného odvodnění. Předpokládané náklady činí 5.129.212 Kč a 90% má být hrazeno z dotací SZIF. Farnost Bubovice musí uhradit zbylých 10% vlastními prostředky a vítá tudíž i příspěvky. Pro informace odkazuji na http://farnost-bubovice.webnode.cz

*

Oprava filiálního kostela sv. Barbory v Pročevilech (1929)

Po dlouhá léta vzbuzoval chatrný stav jinak krásného, celý březnický kraj jako velitel přehlížejícího filial. kostela v Pročevilech obavu. Do tohoto trudného stavu přivedla tuto krásnou památku stavitelskou ze XVII. stol. po dlouhá léta se vlekoucí nerozluštěná otázka: kdo jest jmenovaný kostel povinen udržovati. – A ještě hodně vody uplyne, než bude tato otázka rozluštěna.

Na památku však mnohých činitelů, obzvláště pana tajemníka Národohospodářského Sboru Jihočeského Doc. J. Stockýho, rozhodla kulturní oddělení jak zemského úřadu, tak ministerstva školství a národní osvěty subvenčně tuto krásnou a vzácnou svatyni do budoucnosti zachovati.

Z letošního úvěru ministerstva školství a národní osvěty bylo povoleno 50.000 Kč a z úvěru na rok 1931 Kč 40.000, takže kostel sv. Barbory mohl v nové a krásné vnější úpravě dne 28. října 1930 pozdraviti naši samostatnost.

Ku všeobecné spokojenosti, až s velikou úzkostlivostí zachovati starou formu, provedla opravu firma Fr. Bierhanzl z Březnice, okna a dveře truhlářská firma p. Vlasa z Pročevil. Vnitřek chrámu zůstává ještě neokrášlen. Ale doufejme, že v budoucím roce Státní památkový úřad dostojí svému slovu, která dal shora jmenovaným kulturním oddělením a za pomoci příspěvku filiálních obcí per 10.900 Kč a dobrovol. sbírky farního úřadu v Bubovicích per 5.700 Kč, svým podílem opraví vnitřek této vzácné rotundovité stavby a že celý chrám

Páně sv. Barbory v Pročevilech se zastkví na svátek naší samostatnosti dne 28. října 1931 v celém novém, jenom jemu důstojném šatě, pro čest a chválu Boží, na slávu českého národa a pro útěchu nám i budoucím.

Jan Vais, farář.

*

Kostel sv. Panny Barbory v Pročevilech opraven (1933)

Konečně se nám podařilo na památku 1900letého úmrtí našeho Spasitele a v 15. roce naší státní samostatnosti, ale jen s pomocí Boží, místních a několika cizích dobrodinců opraviti kostel sv. Panny Barbory v Pročevilech nákladem 13.600 Kč. A zasluhoval toho ten milý, krásný kostelíček. Vždyť některé předměty od poloviny 18. století nebyly opraveny, jeho tři krásné obrazy z dílny kláštera Jesuitského v Březnici. (Golgsta, sv. Rodina, sv. Barbora.) Rovněž i oba oltáře barokové, krásně řezané v dílně jmenovaného kláštera byly posledně opraveny v roce 1862. Nyní tyto oba oltáře ve světlezeleném mramoru zrestaurovala p. t. firma Břetislav Kafka v Červeném Kostelci. Sochy sv. Barbory, sv. Apolény a sv. Kateřiny jsou v bílém mramoru se celými ozdobami, jsou tak i krásná socha sv. Máří Magdaleny, znázorňující smyslnost a pokoru na vedlejším oltáři. Malým 4 rejstříkovým varhanám s pedálem se dostalo modernější a praktičtější formy p. t. firmou Václav Weiss ve Zbuzanech. Kostel pěkně vytónován, kamenné sloupy očištěny, lavice a nábytek v sakristii pěkně natřeny domácími silami, takže vše pěkně ladí dohromady a svojí lehkostí uvádí diváka, aniž by si toho byl vědom, do sfér oněch Svatých, jejichž krásné řezby právě obdivuje. Budiž připomenuto, že socha sv. Panny Barbory pochází ze XIV. století a že kostel chová pravé ostatky této Světice, a v tom se rovná chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Chce-li se někdo s námi radovati, tedy mu připomínáme, že nám scházejí ještě 3.000 Kč, aby vše bylo zaplaceno. Příspěvky přijímá farní úřad v Bubovicích neb městská spořitelna v Březnici. Všem dobrodincům ještě jednou srdečné zaplať Pán Bůh.

Filialisté