Navigace

Obsah

Datová schránka

ID: mfsa69a
Ing. Karel Daniel
starosta obce Vševily


Datová schránka slouží k doručování písemností v podobě datových zpráv adresovaných pro Obecní úřad Vševily.

Zpráva odeslaná datovou schránkou pro orgán veřejné moci je pro odesílatele bezplatná.
Odesílatel nemusí mít zaručený elektronický podpis. Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon učiněný odesílatelem písemně a vlastnoručně jím podepsaný.
Zaručený elektronický podpis odesílatel potřebuje pouze v případě, kde je na žádosti (podnětu) požadován orgánem veřejné moci „ověřený“ podpis nebo v případě, že je nutné, aby dokument podepsalo více osob.

Datové zprávy vyjímá pověřená osoba našeho úřadu Ing. Karel Daniel, starosta obce z datové schránky obce pravidelně každý pátek v úředních hodinách. Okamžikem přístupu do datové schránky oprávněnou osobou podatelny je zásilka příjemci doručena.

Pokud datovou schránku nevlastníte a chtěli by jste ji zřídit, může občan, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba požádat o zřízení své datové schránky ministerstvem vnitra na pracovišti CZECH POINT v kanceláři Obecního úřadu Vševily.

Podatelna Obecního úřadu ve Vševily také zajišťuje službu tzv. autorizované konverze na žádost občana, při které dokáže datovou zprávu převést do listinné podoby v hodnotě úředně ověřeného originálu nebo naopak. Tato služba je zpoplatněna správním poplatkem 30 Kč za započatou stránku.

Více informací o datových schránkách naleznete na http://www.datoveschranky.info/ .